Donaties en ANBI-status

De Clusiusstichting: doelstellingen, activiteiten, beleid, donaties en ANBI-status

Doelstellingen van de Clusiusstichting:

Sinds de oprichting op 27/1/1986 heeft de Clusiusstichting tot doel om het behoud van de cultuurhistorische aspecten van (botanische) tuinen, in het bijzonder de Hortus botanicus Leiden, te bevorderen, alsmede het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek daarnaar en het openbaar maken van de resultaten van dit onderzoek.

De Clusiusstichting realiseert deze doelstellingen d.m.v.

  1. Een in 2004 door de stichting ingestelde, financieel en inhoudelijk ondersteunde Clusiusleerstoel Geschiedenis van Botanie en Tuinen; door het verspreiden van de onderzoeksresultaten hiervan, en het onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek brengen van de resultaten.
  2. De Clusiusleerstoel, die als een bijzondere leerstoel bij de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden is ondergebracht; deze wordt vanaf 1 september 2015 voor een periode van 2×5 jaar bekleed door professor dr. Tinde van Andel. De leerstoel richt zich op onderzoek naar de ontwikkeling over de afgelopen eeuwen van fundamentele en toegepaste botanie, en in het bijzonder op planten en hun gebruik. Er wordt samengewerkt met het Scaliger Instituut, de Hortus botanicus Leiden en ‘Naturalis Biodiversity Center’
  3. Het zo mogelijk (twee)jaarlijks organiseren van een Clusiussymposium, waarvan het eerstvolgende gepland staat voor het voorjaar van 2023. Het in mei 2015 gehouden symposium “Other Ways of Gardening”, met o.a. bijdragen van de hoogleraren Van Andel (NL), Bahuchet (FR), Ellen (VK), Gundaker en Zidar (USA), en Minter en Persoon (NL), markeerde het 25-jarig bestaan van de Clusiusstichting.

Financiering van de activiteiten van de Clusiusstichting:

Voor de financiering van de activiteiten is de Clusiusstichting volledig afhankelijk van particuliere fondsen, giften, legaten en erfstellingen. Naast een algemene donatie is het ook mogelijk om een specifieke activiteit te steunen zoals de leerstoel of een Clusiuslezing.

Door een periodieke of éénmalige bijdrage geeft men uiting aan een affiniteit voor de studie en kennisoverdracht van de historische, culturele en internationale aspecten van tuin en landschap. Donateurs worden betrokken bij de activiteiten zoals lezingen, symposia en bijzondere evenementen.

Sinds haar ontstaan wist de stichting zich bij een of meerdere van haar activiteiten gesteund door enthousiaste en stimulerende bijdragen van o.a. de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Ir. Abe Bonnema Stichting, Stichting Over Holland, de Stichting Isaac Alfred Ailion, de Hulzewé-Wazniewski Stichting, het K.F. Hein Fonds, de J.E. Jurriaanse Stichting, de Europese Culturele Stichting / European Cultural Foundation, SHELL Nederland bv, Leids Universiteitsfonds, Stichting Van Panhuys en de Stichting Volkskracht, Rotterdam.

anbi

ANBI status van de Clusiusstichting:

De Clusiusstichting is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op basis van artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001. Hierdoor zijn éénmalige schenkingen binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Schenkingen van een jaarlijks bedrag voor ten minste vijf jaar zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een notariële akte is opgemaakt.

Donaties kunnen overgemaakt worden op bankrekening nummer NL81ABNA0566434482 t.n.v. de Clusiusstichting.

Bestuur van de Clusiusstichting:

Het bestuur van de Clusiusstichting is als volgt samengesteld:

Mr. M.A.A. Mondt – Schouten, voorzitter

Dr. G.A. van Uffelen, secretaris

Drs. E. Wellenstein, penningmeester

Prof. Dr. P. Baas

Prof. Dr. W.R. van Gulik

Prof. Dr. H.G.M. Jorink

N.G.J. Peeters MA

Dr. D. van Trijp

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Beleidsvoornemens van de Clusiusstichting:

Het jaar 2015 en het jaar 2016 stond voor de Clusiusstichting in het teken van de voorbereiding en het houden van het internationaal Lustrumsymposium, de selectie en de benoeming van de houder van de Clusiusleerstoel 2015-2020, de invulling van een in 2017 te houden symposium in relatie tot de Clusiusleerstoel, en het onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking met andere op (historische) tuinen en botanie georiënteerde stichtingen en genootschappen met het oog op te houden lezingen en symposia.

Het bestuur van de Clusiusstichting heeft het voornemen om in het voorjaar van 2023 een symposium te houden dat beoogt om een breed geïnteresseerd publiek te informeren over nieuw binnen- en buitenlands onderzoek op het gebied van de Clusiusleerstoel door Professor Tinde van Andel.

In haar toekomstige activiteiten zal de Clusiusstichting steeds nadrukkelijk samenwerking zoeken met gelijksoortige organisaties, bij voorbeeld bij het organiseren van lezingen en bij het interesseren van een breed publiek. Tevens zal zij bij de organisatie van haar activiteiten relevante studieverenigingen gericht benaderen en daarbij jongeren en vrijwilligers interesseren en actief betrekken.

RSIN/fiscaal nummer:

De Clusiusstichting heeft als RSIN/fiscaalnummer 8038.39.352 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41167108.

Contactgegevens:

de secretaris:

Gerda van Uffelen, Hortus botanicus Leiden, postbus 9500, 2300 RA Leiden

06-51831828 / g.a.van.uffelen@hortus.leidenuniv.nl