Doelstelling

De Clusiusstichting is vernoemd naar Carolus Clusius (Charles de l’Écluse, 1526-1609), humanist, botanicus en grondlegger van de Hortus botanicus te Leiden. De Stichting stelt zich ten doel de belangstelling te bevorderen voor de historische en culturele aspecten van de tuin, het landschap en de botanie, en die van een wetenschappelijk draagvlak te voorzien. De stichting haakt daarbij in op de groeiende belangstelling voor de tuincultuur. Zij organiseert internationale symposia en een jaarlijkse Clusiuslezing met gerenommeerde sprekers. Zij heeft ook een Japanse tuin tot stand gebracht in de Leidse Hortus Botanicus en heeft de oorspronkelijke botanische tuin uit de zestiende eeuw hersteld bij zijn 400 jarig jubileum in 1990. Op initiatief van de Stichting heeft de Universiteit Leiden een bijzondere leerstoel ingesteld voor de bestudering van de geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur.

De cultuur van de natuur heeft in Nederland de nodige aandacht gekregen en heeft zich door de eeuwen heen met een eigen stijl ontwikkeld. Uit de recente discussienota’s en het subsidiebeleid van de overheid, en uit de congressen op dit gebied blijkt hoezeer het van belang is om meer kennis te verwerven over de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap, ook in internationaal verband. De noodzaak voor meer studie van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur dient zich aan met het oog op de problematiek van beheer, behoud en restauratie van historische landgoederen, stadsparken en tuinen. Voorts heeft groeiend aantal tuin- en landschapsarchitecten zich in het krachtenveld van de planologie en stedenbouw tot een eigen beroepsgroep ontwikkeld. Ook bestaat een toenemende publieke belangstelling voor dit onderwerp gebaseerd op de vragen voortkomend uit een groeiend milieubesef. Bij de verschillende groepen van geïnteresseerden bestaat een grote behoefte aan verwerving en uitwisseling van kennis.

Voor de financiering van de activiteiten is de Clusiusstichting volledig afhankelijk van particuliere fondsen, giften, legaten en erfstellingen. Door een periodieke- of éénmalige bijdrage geeft men uiting aan een affiniteit voor de studie en kennisoverdracht van de historische, culturele en internationale aspecten van tuin en landschap. De Stichting dient het algemeen nut en is gerangschikt zoals bedoeld in Artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Hierdoor zijn giften fiscaal begunstigd. Donateurs worden betrokken bij de activiteiten zoals lezingen, symposia en bijzondere evenementen.


Von Siebold Gedenktuin, Hortus botanicus Leiden